Ladataan

Epoksipohjuste Hempel Light Primer + Kovetin Vaalea 0,75 l

3590
Vertailuhinta: 4787 €/l
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa

Tuote saatavilla vain tavarataloista.

Tuote ei ostettavissa verkkosivujen kautta.

Saatavilla tavarataloista
Espoo (3 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (3 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (5 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (7 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Osta lisäksi:

Tuotekuvaus

Liuotinpohjainen, 2-komponenttinen Hempel Light Primer on paksukalvotyyppinen epoksimaali. Sopii lasikuitu-, teräs-, alumiini- ja vaneripinnoille. Muodostaa tehokkaan kosteussulun rungolle ja ehkäisee – kalvopaksuuden mukaan ”ruton” syntymistä. Erinomainen ruosteenestomaali. Ei sovi liian ”eläville” puupinnoille. Käytetään vesilinjan ylä- ja alapuolella. Sävy: Off-white.

Tekniset tiedot

Ohenne: Thinner 845.
Käyttöaika: 6 tuntia (sivellinlevitys), 2 tuntia (ruiskumaalauksessa) 20°C lämpötilassa.
Sekoitussuhde: 2 : 1
Peittävyys: 8,2 m²/l
Kosketuskuiva 10°C: 3 - 4 tuntia
Ylimaalaus 10°C: Aikaisintaan 8 tunnin kulutta, viimeistään 60 vuorokauden sisällä
Kosketuskuiva 20°C: 1 - 2 tuntia
Ylimaalaus 20°C: Aikaisintaan 4 tunnin kuluttua, viimeistään 30 vuorokauden sisällä
Alin käyttölämpötila 5°C

Eri kerrokset tulisi vaihdella kahdella sävyllä. Näin nähdään paremmin peitto ja, että muodostuu kunnon kalvo.

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
Vältä höyryjen, suihkeen tai sumujen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Säilytä viileässä.

Vaaralliset ainesosat:
keskimolekyläärinen epoksihartsi
Butan-1-oli
ksyleeni
Polymeeri, joka sisältää C18-tyydyttämättömiä rasvahappojen dimeerejä, jotka sisältävät mäntyöljy
rasvahappoja ja trietyleenitetramiiniä
Butan-1-oli
3,6-Diatsaoktaanietyleenidiamiini;Trietyleenitetramiini

Lisämerkinnät:
Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H332 - Skadligt vid inandning.
H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Undvik att inandas ångor, sprutdimma eller dimma. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare.
Förvaras svalt.

Farliga beståndsdelar:
epoxiharts medelmolekylär
1-butanol
xylen
polymer av C18-omättade fettsyra dimerer med talloljefettsyror och trietylentetramin
1-butanol
3,6-diazaoktan-1,8-diamin

Kompletterande märknings:
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
element

Nimi Epoksipohjuste Hempel Light Primer + Kovetin Vaalea 0,75 l
Tuotenumero 32640010
Väri Väritön
Venemaalit Primerit ja pohjustusmaalit
Komponenttien lukumäärä 2 -komponenttinen
Venetyyppi Alumiinivene, Lasikuituvene
Kiiltoaste Himmeä
Purkkikoko 0,75 l

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Epoksipohjuste Hempel Light Primer + Kovetin Vaalea 0,75 l
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut

4741+ Tyytyväistä asiakasta!

5814 arvostelua