Lataa
Itsekiillottuva antifouling -maali Hempel Mille Xtra 7166W Valkoinen 0,75 l
59 90

Itsekiillottuva antifouling -maali Hempel Mille Xtra 7166W Valkoinen 0,75 l

Hempel’s Mille Xtra 7166W on tehokas, itsekiillottuva antifouling-maali, joka tarjoaa erinomaisen suojauksen koko veneilykaudelle. Itsekiillottuva. Antaa erinomaisen suojan koko veneilykaudelle. Lasikuitu-, puu-, vaneri- ja teräsveneisiin. Ei sovi alumii...
5990 
79.87 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 prk = 0.75 l

Itsekiillottuva antifouling -maali Hempel Mille Xtra 7166W Valkoinen 0,75 l

Hempel’s Mille Xtra 7166W on tehokas, itsekiillottuva antifouling-maali, joka tarjoaa erinomaisen suojauksen koko veneilykaudelle.

Itsekiillottuva. Antaa erinomaisen suojan koko veneilykaudelle. Lasikuitu-, puu-, vaneri- ja teräsveneisiin. Ei sovi alumiinille eikä kevytmetalleille.

Käyttö makeassa vedessä tai kalankasvatuslaitteistoissa ei ole sallittua.

Tuotenumero 61085262
EAN-koodi 5709516026683
Tuotemerkki Hempel
Väri Valkoinen
Purkkikoko 0,75 l
Tyyppi Antifouling
  • Levitysmenetelmä: Sivellin/Tela/Maalaustyyny

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (keskushermosto
(CNS))
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
Lue merkinnät ennen käyttöä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on
hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Valumat on kerättävä.
Säilytä viileässä. Varastoi lukitussa tilassa.
Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen;Matalalla kiehuva teollisuusbensiini -täsmentämätön
o-ksyleeni
liuotinbensiini

Signalord: Varning

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H315 - Irriterar huden.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (centrala nervsystemet (CNS))
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddangivelser:
Läs etiketten före användning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning
förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl
ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.
Samla upp spill.
Förvaras svalt. Förvaras inlåst.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
o-xylen
lacknafta (<20 vikt-% aromathalt)

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja