Ladataan

Kalustemaali Teknos Futura 90

Sisältää:

Purkkikoko:

Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Hyytelömäinen uretaanialkydimaali soveltuu sisä- ja ulkotiloissa olevien puupintojen ja pohjamaalattujen metallipintojen pintamaalaukseen. Esim. ikkunanpuitteet, ovet, keittiön ja kylpyhuoneen seinät ja katot sekä kalusteet.

Lisätiedot

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta.
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P304 + P312 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P303 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Huuhdo tai
suihkuta iho vedellä.
P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas

Lisämerkinnät:
Sisältää 2-butanonioksiimi ja kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Varning

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P304 + P312 - VID INANDNING: Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller
läkare om du mår illa.
P303 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten eller
dusch.
P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Kompletterande märkningselement:
Innehåller 2-butanonoxim och koboltbis(2-etylhexanoat). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nimi Kalustemaali Teknos Futura 90
Tuotenumero M35113020

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7288+ Tyytyväistä asiakasta!

9624 arvostelua