Ladataan

Maalinpoistoaine Liberon Stripper

Sisältää:

Purkkikoko:

* Vaaditut kentät

Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Stripper on erittäin tehokas maalinpoistoaine maalin ja lakan poistoon sekä puu- että metallipinnoilta.

Tuote ei värjää puuta eikä vahingoita viilupintaa tai liimasaumoja.

Hyytelömäinen koostumus helpottaa tuotteen käyttöä pystysuorilla pinnoilla.

Lisätiedot

Maalipinnan rikkominen esim. messinkiharjalla ennen maalinpoistoaineen levittämistä nopeuttaa prosessia.

Maalin tai lakan saa pois kaarevilta pinnoilta ja puuleikkauksilta lastaa näppärämmin käyttämällä teräsvillaa.

Älä käytä suorassa auringonpaisteessa.

Huomiosana: Vaara

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kierrätyskeskukseen

Vaaralausekkeet:

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Signalord: Fara

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Nimi Maalinpoistoaine Liberon Stripper
Tuotenumero M35034010

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7263+ Tyytyväistä asiakasta!

9588 arvostelua