Lataa
Palosuojavaahto Penosil Premium Firerated Gunfoam B1 750 ml
13 50

Palosuojavaahto Penosil Premium Firerated Gunfoam B1 750 ml

750 ml. Palonkestävyys noudattaa EU-standardia EN 1366-4 ja standardia DIN 4102-1. Luokitus vastaa standardia EN 13501-2:2007. Käytettävissä mukana olevalla applikaattorilla. Korkealaatuinen alhaisen jälkipaisunnan omaava ammattikäyttöön tarkoitettu 750 ...
1350 
18 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.75 l

Palosuojavaahto Penosil Premium Firerated Gunfoam B1 750 ml

750 ml. Palonkestävyys noudattaa EU-standardia EN 1366-4 ja standardia DIN 4102-1. Luokitus vastaa standardia EN 13501-2:2007. Käytettävissä mukana olevalla applikaattorilla.

Korkealaatuinen alhaisen jälkipaisunnan omaava ammattikäyttöön tarkoitettu 750 ml palosuojavaahto vaativalle rakentajalle.

- Sertifioitu korkean palonkestävyyden omaava rakennusvaahto.
- Tasainen rakenne ja alhainen jälkipaisunta
- Erinomainen tarttuvuus erilaisiin rakennusmateriaaleihin.
- Laadukas tulos erilaisissa sääolosuhteissa.
- Käytettävissä vaahtopistoolissa.

Palonkestävyys noudattaa EU-standardia EN 1366-4 ja standardia DIN 4102-1. Luokitus vastaa standardia EN 13501-2:2007. Käytetään pistoolin kanssa.

Käyttökohteet:

- Palo-ovien asennus ja tiivistäminen.
- Putkien ja johtojen läpiviennit.

Tuotenumero 60025201
EAN-koodi 4742205002248
Tuotemerkki Penosil
Tyyppi Liimamassat, tiivistysmassat ja asennusliimat

Lisämerkinnät:

H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli
H315: Ärsyttää ihoa
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H351: Epäillään aiheuttavan syöpää
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H302+H332: Haitallista nieltynä tai hengitettynä
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
P501: Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti

Fara

Faroangivelser:
H222 - Extremt brandfarlig aerosol
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H315 - Irriterar huden
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter

Kompletterande information:
EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja