Lataa
PU-Vaahdon Puhdistaja Penosil Premium Foam Cleaner 500 ml
7 95

PU-Vaahdon Puhdistaja Penosil Premium Foam Cleaner 500 ml

Vaahtopistoolin käytönjälkeinen puhdistus sekä sisältä- että ulkoapäin. 500 ml. Vaatteiden ja apuvälineiden puhdistus jähmettymättömästä rakennusvaahdosta. Soveltuu vaahtopistoolin käytönjälkeiseen puhdistukseen sisältäpäin. Käyttökohteet: - Vaahtopist...
795 
15.9 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.5 l

PU-Vaahdon Puhdistaja Penosil Premium Foam Cleaner 500 ml

Vaahtopistoolin käytönjälkeinen puhdistus sekä sisältä- että ulkoapäin. 500 ml. Vaatteiden ja apuvälineiden puhdistus jähmettymättömästä rakennusvaahdosta. Soveltuu vaahtopistoolin käytönjälkeiseen puhdistukseen sisältäpäin.

Käyttökohteet:

- Vaahtopistoolin käytönjälkeinen puhdistus sekä sisältä- että ulkoapäin.
- Vaatteiden ja apuvälineiden puhdistus jähmettymättömästä rakennusvaahdosta.
- Ikkunakehyksien, ikkunalautojen, ovien, ovikarmien ym. rakennustöissä tahraantuneiden pintojen puhdistus jähmettymättömästä rakennusvaahdosta.

Tuotenumero 60025043
EAN-koodi 4742205002927
Tuotemerkki Penosil
Väri Väritön
Tyyppi Liimamassat, tiivistysmassat ja asennusliimat
Soveltuvuus Metalli, Muovi ja lasikuitu, Lakatut/Maalatut pinnat
Käyttökohde Sisälle, Ulos

Lisämerkinnät:

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P103: Lue merkinnät ennen käyttöä
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho
vedellä
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
P501: Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti

Fara

Faroangivelser:
H222 - Extremt brandfarlig aerosol
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter

Kompletterande information:
EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja