Lataa
Liimavaahto Premium Stonefix 827 Pistooli
11 50

Liimavaahto Premium Stonefix 827 Pistooli

5.00 1
750ml, Yksikomponenttinen polyuretaaniliima rakennusharkkojen ja -kivien kiinnittämiseen rakennustöissä. Käytettävissä vaahtopistoolin kanssa. Verrattuna rakennuslaastiin on PENOSIL Premium StoneFix 827 avulla mahdollista suorittaa muuraustyöt huomattavan...
1150 
15.33 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.75 l

Liimavaahto Premium Stonefix 827 Pistooli

750ml, Yksikomponenttinen polyuretaaniliima rakennusharkkojen ja -kivien kiinnittämiseen rakennustöissä. Käytettävissä vaahtopistoolin kanssa. Verrattuna rakennuslaastiin on PENOSIL Premium StoneFix 827 avulla mahdollista suorittaa muuraustyöt huomattavan nopeammin ja puhtaammin, työympäristö säilyy pölyttömänä ja ainoa työkalu, jota tarvitaan, on vaahtopistooli.

- Erittäin hyvä liimauskyky.
- Muodostaa lujan liimaliitoksen jo 30 minuutissa.
- Erittäin taloudellinen, säästää aikaa ja rahaa.
- Laadukas tulos jopa -5 °C lämpötilassa.
- Käytettävissä vaahtopistoolissa.

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila -5 °C ... +35 °C, parhaat tulokset saavutetaan +20 °C lämpötilassa.
- Pullon käyttölämpötila +5 °C ... +25 °C, parhaat tulokset saavutetaan +20 °C lämpötilassa.
- Liitettävien pintojen täytyy olla puhtaita pölystä, irtoaineksista ja öljystä.
- Koska käsittelyn lopputulos riippuu materiaalien ja alustojen ominaisuuksista sekä eri käsittelytavoista, suosittelemme testaamaan tuotteen sopivuutta käyttöpaikalla ennen käsittelyn alkua tai neuvottelemaan tuotteen myyjän kanssa

Tuotenumero 60797838
EAN-koodi 4742232003515
Tuotemerkki Penosil
Tyyppi Liimamassat, tiivistysmassat ja asennusliimat

Lisämerkinnät:

H315: Ärsyttää ihoa
H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H351: Epäillään aiheuttavan syöpää
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H302+H332: Haitallista nieltynä tai hengitettynä
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos
sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
P501: Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti

Fara

Faroangivelser:
H222 - Extremt brandfarlig aerosol
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H315 - Irriterar huden
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter

Kompletterande information:
EUH204: Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja