Lataa
Kombitabletti Swim&Fun 1 Kg
29 95

Kombitabletti Swim&Fun 1 Kg

4.00 8
20 g klooriton tabletti. Optimaalinen vaihtoehto saavuttaaksesi kloorittoman allasveden. 3 vaiheinen klooritabletti joka desinfioi epäpuhtaudet, lopputuloksena puhdas ja kirkas allasvesi.
2995 
Vertailuhinta: 29.95 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 1 kg

Kombitabletti Swim&Fun 1 Kg

20 g klooriton tabletti. Optimaalinen vaihtoehto saavuttaaksesi kloorittoman allasveden.

3 vaiheinen klooritabletti joka desinfioi epäpuhtaudet, lopputuloksena puhdas ja kirkas allasvesi.

Tuotenumero 60590693
EAN-koodi 5704841017580
Tuotemerkki Swim&Fun
 • Valkoinen vaihe: Pika desinfiointi aktiivisella hapella.
 • Sininen vaihe: Vahvistaa ja pidentää desinfiointia sekä estää epäpuhtauksien muodostumisen.
 • Oranssi vaihe: Estää kalkin ja mineraalejen muodostumisen.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305/351/338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310-A Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa./Förvaras inlåst.
P501-A Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla se jäteasemalle paikallisten määräysten mukaisesti.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305/351/338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
(P310-A) Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405 Förvaras inlåst.
P501-A Enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja