Lataa
Kevyttasoite Plastic Padding Garage PP100 180 ml
16 90

Kevyttasoite Plastic Padding Garage PP100 180 ml

PP100 muodostaa tiiviin pinnan ja soveltuu siksi erinomaisesti maalaustehtäviin. Erittäin helposti levitettävä autotasoite, jonka hiottavuus on erinomainen vielä useiden tuntien jälkeen. Voidaan maalata heti. Soveltuu hyvin maalaustöiden pohjaksi, autonk...
1690 
93.89 €/l

Kevyttasoite Plastic Padding Garage PP100 180 ml

PP100 muodostaa tiiviin pinnan ja soveltuu siksi erinomaisesti maalaustehtäviin. Erittäin helposti levitettävä autotasoite, jonka hiottavuus on erinomainen vielä useiden tuntien jälkeen. Voidaan maalata heti.

Soveltuu hyvin maalaustöiden pohjaksi, autonkorin pintavaurioiden korjaukseen, maalatuissa metalli- tai puupinnoissa olevien naarmujen korjaukseen, – kaikkialle missä tavoitteena on saada aikaan hyvä ja tiivis pinta vain täyttämällä.

Tuotenumero 61217162
EAN-koodi 7332531075282
Tuotemerkki Plastic Padding
Väri Harmaa
Paino (kg) 0,194
Käyttökohde Ulos
Tyyppi Seinätasoite
 • Pakkauskoko: 180 ml
 • Kovettuminen: 5–7 min huoneenlämmössä riippumatta kerroksen paksuudesta. Korkeammissa lämpötiloissa kovettuu nopeammin ja alhaisemmissa hitaammin.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P260 Älä hengitä sumua/höyryä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H372 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja