Lataa
Korroosionestoaine CRC Galvanice Zinc 250 ml
7 95

Korroosionestoaine CRC Galvanice Zinc 250 ml

Sinkkiä sisältävä korroosionestoaine, jolla voi korjata vaurioituneen ja kuluneen galvanoinnin. CRC Galvanice Zinc on pistehitsattavissa, se ei sisällä kloorattuja liuottimia tai silikonia, suojaa korroosiolta myös naarmuuntuneena, kuivuttuaan sen päälle ...
795 
31.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.25 l

Korroosionestoaine CRC Galvanice Zinc 250 ml

Sinkkiä sisältävä korroosionestoaine, jolla voi korjata vaurioituneen ja kuluneen galvanoinnin. CRC Galvanice Zinc on pistehitsattavissa, se ei sisällä kloorattuja liuottimia tai silikonia, suojaa korroosiolta myös naarmuuntuneena, kuivuttuaan sen päälle voi maalata, tarttuu tiukasti metalleihin.

Käyttökohteet:
- teräspinnat autoissa, perä- ja asuntovaunujen rungot, laivat, aidat, rakenneteräkset, maan alle sijoitettavat tukiraudat, kannakkeet
- pohjamaaliksi kun vaaditaan parasta suojaa

Tuotenumero 61208917
EAN-koodi 5412386067013
Tuotemerkki CRC
 • Pakkauskoko: 250 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H222 : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H319 : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 : Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa
H410 : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 : Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280 : Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P337/313 : Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P333/313 : Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501-2 : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.

Vaarallisuutta koskevat
lisätiedot:
Sisältää:
2-Butanonioksiimi; Etyylimetyyliketoksiimi; Etyylimetyyliketonioksiimi
Rasvahapot, C18-tyydyttämättömät, dimeerit, kookosalkyyliamini
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222 : Extremt brandfarlig aerosol.
H229 : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H410 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102 : Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 : Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 : Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 : Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P337/313 : Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P333/313 : Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P410/412 : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
50°C/122 °F.
P501-2 : Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

Kompletterande faroinformaion:
Innehåller:
2-butanonoxim; etylmetylketoxim
C18-omättade fettsyror, dimerer, kokosalkylaminer
Kan orsaka en allergisk reaktion

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja