Lataa
Puhdistusaine CRC Power Clean 250 ml
5 95

Puhdistusaine CRC Power Clean 250 ml

Puhdistava liuotinaine, joka irrottaa rasvan ja öljyn lisäksi muutakin likaa. Toimii nopeasti. Pullossa pistoolisuutin. Sopii käytettäväksi esim. o-rengasketjuille, metalliosille, työkaluille.
595 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Puhdistusaine CRC Power Clean 250 ml

Puhdistava liuotinaine, joka irrottaa rasvan ja öljyn lisäksi muutakin likaa. Toimii nopeasti. Pullossa pistoolisuutin. Sopii käytettäväksi esim. o-rengasketjuille, metalliosille, työkaluille.

Tuotenumero 61285044
EAN-koodi 5412386065903
Tuotemerkki CRC
Tyyppi Pesuaine
 • Pakkauskoko: 250 ml

Sisältää:
Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisiä,

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315: Ärsyttää ihoa.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P410/412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501-2: Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.


Innehåller:
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410/412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
50°C/122 °F.
P501-2: Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja