Lataa
Saunatuoksu Saunia 50 ml Katajanmarja
5 95

Saunatuoksu Saunia 50 ml Katajanmarja

Saunia katajanmarja löylytuoksu tuo saunaasi ihanan metsäisen ja mausteisen tuoksun. Lisäämällä löylyveteen muutama tippa löylytuoksua saadaan saunaan miellyttävä pitkäkestoinen tuoksu.
595 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Saunatuoksu Saunia 50 ml Katajanmarja

Saunia katajanmarja löylytuoksu tuo saunaasi ihanan metsäisen ja mausteisen tuoksun. Lisäämällä löylyveteen muutama tippa löylytuoksua saadaan saunaan miellyttävä pitkäkestoinen tuoksu.

Tuotenumero 61410794
EAN-koodi 6416392998063
Tuotemerkki Saunia
Väri Valkoinen
Lisätiedot Pakkauskoko: 50 ml
Tilavuus (l) 0,5
Tyyppi Löylytuoksut

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P333+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P403+P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja