Lataa
Ankkurointimassa Sika AnchorFix-2 + Arctic 300 ml
30 90

Ankkurointimassa Sika AnchorFix-2 + Arctic 300 ml

Korkealaatuinen, nopeasti kovettuva ankkurointimassa rakenteelliseen käyttöön keskitason ja suuren kuormituskapasiteetin rakenteilla. Liuotin- ja styreenivapaa epoksiakrylaattipohjainen kaksikomponenttinen ankkurointimassa sopii mm. harjateräksille, kierr...
3090 
103 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.3 l

Ankkurointimassa Sika AnchorFix-2 + Arctic 300 ml

Korkealaatuinen, nopeasti kovettuva ankkurointimassa rakenteelliseen käyttöön keskitason ja suuren kuormituskapasiteetin rakenteilla. Liuotin- ja styreenivapaa epoksiakrylaattipohjainen kaksikomponenttinen ankkurointimassa sopii mm. harjateräksille, kierretangoille, pulteille, betonille, kiinteille harkkomuurauksille ja teräkselle.

Sika AnchorFix-2 lähes hajuton ja sillä on erinomainen kantokyky. Ankkurointimassaa voidaan työstää tavallisella patruunapuristimella.

Tuotenumero 61245996
EAN-koodi 7612895454627
Tuotemerkki Sika
Tyyppi Betonipintojen korjaustuotteet / korjauslaastit
  • Pakkaus: 300 ml
  • Tiheys: Komponentti A: 1,62 - 1,70 kg/l. Komponentti B: 1,44 - 1,50 kg/l. 1,60 - 1,68 kg/l (Komponentit A+B sekoitettuna)
  • Värit: Komponentti A: vaaleanvihreä. Komponentti B: musta. Komponentit A+B sekoitettuna: vaaleanharmaa

A:

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

Ennaltaehkäisy:
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P261 Vältä pölyn/ savun/ kaasun/ sumun/ höyryn/ suihkeen hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:
P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä.
P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa.Signalord: Varning

Faroangivelser:
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

Förebyggande:
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder:

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.


B:

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

Ennaltaehkäisy:
P261 Vältä pölyn/ savun/ kaasun/ sumun/ höyryn/ suihkeen hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.


Jätteiden käsittely:
P501 Sisältö/astia hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.


Signalord: Varning

Faroangivelser:
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:
P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Avfall:
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja