Lataa
Epoksipohjuste Hempel Light Primer + Kovetin Harmaa 0,75 l
39 90

Epoksipohjuste Hempel Light Primer + Kovetin Harmaa 0,75 l

Liuotinpohjainen, 2-komponenttinen Hempel Light Primer on paksukalvotyyppinen epoksimaali. Sopii lasikuitu-, teräs-, alumiini- ja vaneripinnoille. Muodostaa tehokkaan kosteussulun rungolle ja ehkäisee – kalvopaksuuden mukaan ”ruton” syntymistä. Erinomaine...
3990 
53.2 €/l

Epoksipohjuste Hempel Light Primer + Kovetin Harmaa 0,75 l

Liuotinpohjainen, 2-komponenttinen Hempel Light Primer on paksukalvotyyppinen epoksimaali. Sopii lasikuitu-, teräs-, alumiini- ja vaneripinnoille. Muodostaa tehokkaan kosteussulun rungolle ja ehkäisee – kalvopaksuuden mukaan ”ruton” syntymistä. Erinomainen ruosteenestomaali. Ei sovi liian ”eläville” puupinnoille. Käytetään vesilinjan ylä- ja alapuolella. Sävy: Harmaa Stone Grey.

Tuotenumero 12640451
EAN-koodi 5709516002809
Tuotemerkki Hempel
Väri Harmaa
Purkkikoko 0,75 l
Ohenne Liuote
Tyyppi Epoksipohjuste
Kuivumisaika Kosketuskuiva 10°C: 3 - 4 tuntia Ylimaalaus 10°C: Aikaisintaan 8 tunnin kulutta, viimeistään 60 vuorokauden sisällä Kosketuskuiva 20°C: 1 - 2 tuntia Ylimaalaus 20°C: Aikaisintaan 4 tunnin kuluttua, viimeistään 30 vuorokauden sisällä Alin käyttölämpötila 5
  • Ohenne: Thinner 845.
  • Käyttöaika: 6 tuntia (sivellinlevitys), 2 tuntia (ruiskumaalauksessa) 20°C lämpötilassa.
  • Sekoitussuhde: 2 : 1
  • Peittävyys: 8,2 m²/l

  • Eri kerrokset tulisi vaihdella kahdella sävyllä. Näin nähdään paremmin peitto ja, että muodostuu kunnon kalvo.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
Vältä höyryjen, suihkeen tai sumujen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Säilytä viileässä.

Vaaralliset ainesosat:
keskimolekyläärinen epoksihartsi
Butan-1-oli
ksyleeni
Polymeeri, joka sisältää C18-tyydyttämättömiä rasvahappojen dimeerejä, jotka sisältävät mäntyöljy
rasvahappoja ja trietyleenitetramiiniä
Butan-1-oli
3,6-Diatsaoktaanietyleenidiamiini;Trietyleenitetramiini

Lisämerkinnät:
Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H332 - Skadligt vid inandning.
H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddangivelser:
Undvik att inandas ångor, sprutdimma eller dimma. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare.
Förvaras svalt.

Farliga beståndsdelar:
epoxiharts medelmolekylär
1-butanol
xylen
polymer av C18-omättade fettsyra dimerer med talloljefettsyror och trietylentetramin
1-butanol
3,6-diazaoktan-1,8-diamin

Kompletterande märkningselement:
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja