Lataa
Homeenpoisto Tikkurila
10 90

Homeenpoisto Tikkurila

5.00 1
Tehokas homeenpoistoaine. Soveltuu homehtuneille, käsittelemättömille ja maalatuille puupinnoille ennen uudis- ja huoltomaalausta. Hyytelömäinen hypokloriittiliuos. pH-arvo n. 12.
Alk. 1090 
10.9 €/l
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 1 l
Only %1 left

Homeenpoisto Tikkurila

Tehokas homeenpoistoaine. Soveltuu homehtuneille, käsittelemättömille ja maalatuille puupinnoille ennen uudis- ja huoltomaalausta.

Hyytelömäinen hypokloriittiliuos. pH-arvo n. 12.

Tuotenumero M35090470
Tuotemerkki Tikkurila

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 - Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta.
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Signalord: Fara

Skyddsangivelser:
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja