Lataa
Hyttyskarkote OFF! pehmeä tehosuihke 100 ml
7 50

Hyttyskarkote OFF! pehmeä tehosuihke 100 ml

OFF! Teho hyttyskarkote karkoittaa hyttysten lisäksi myös punkit, paarmat ja mäkäräiset. Pitää hyttyset tehokkaasti loitolla yli 5 tunnin ajan. Huom! Vältä aineen kosketusta arkojen keino- sekä muovimateriaalien kanssa.
750 
75 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.1 l

Hyttyskarkote OFF! pehmeä tehosuihke 100 ml

OFF! Teho hyttyskarkote karkoittaa hyttysten lisäksi myös punkit, paarmat ja mäkäräiset. Pitää hyttyset tehokkaasti loitolla yli 5 tunnin ajan. Huom! Vältä aineen kosketusta arkojen keino- sekä muovimateriaalien kanssa.

Tuotenumero 60526616
EAN-koodi 6414400021376
Tuotemerkki OFF
Käyttökohde Hyönteiset
 • Pakkaus: 100 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H280 Sisältää paineen alaista kaasua, voi räjähtää kuumennettaessa
H302 Haitallista nieltynä.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P273 Undvik utsläpp till miljön.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja