Lataa
Kointorjunta Raid 2 kpl
5 50

Kointorjunta Raid 2 kpl

Torjuu vaatekoit sisätiloista. Helppo laittaa roikkumaan vaatekaapissa tangosta tai henkarista. Kointorjunta alkaa vaikuttaa kolmessa päivässä ja yksi tuoteyksikkö kestää jopa 3kk. Geelin kuivuttua ja tuoksun haihduttua tuotteen voi hävittää kotitalousjät...
550 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Kointorjunta Raid 2 kpl

Torjuu vaatekoit sisätiloista. Helppo laittaa roikkumaan vaatekaapissa tangosta tai henkarista. Kointorjunta alkaa vaikuttaa kolmessa päivässä ja yksi tuoteyksikkö kestää jopa 3kk. Geelin kuivuttua ja tuoksun haihduttua tuotteen voi hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuoksuna laventeli.

Käyttö: Sopiva määrä 0,5 m³ vaatekaappiin on 2 tuoteyksikköä. Vältä alumiinifolion alla olevan läpäisevän kalvon suoraa kosketusta vaatteiden, kankaiden ja muovien kanssa. Pese säilytettävät vaatteet aina ennen säilytystä, sillä erityisesti likaisina ne houkuttelevat koiperhosia. Jos säilytysaika on pitkä, pakkaa vaatteet muovipusseihin tai matkalaukkuihin.

Tuotenumero 61069503
EAN-koodi 6414400022632
Tuotemerkki Raid
Käyttökohde Hyönteiset

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry.
H301 Myrkyllistä nieltynä.
H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H371 Saattaa vahingoittaa elimiä.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H301 Giftigt vid förtäring.
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning
H371 Kan orsaka organskador.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja