Lataa
Kuivabetoni Fescon S 100 25 kg
5 00

Kuivabetoni Fescon S 100 25 kg

4.25 8
Fescon Kuivabetoni S 100 on sementtiperustainen kuivabetoni, joka soveltuu rakennusten yleisimpiin valutöihin. Maksimiraekoko on 10 mm. Ominaisuuksia: - helppokäyttöinen - hyvät työstettävyysominaisuudet Käyttökohteet: - perustukset - portaat - antura...
500 
määräalennus
  • 49 kpl = 230,30 € (4,70 € / kpl)
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 pss = 25 kg

Kuivabetoni Fescon S 100 25 kg

Fescon Kuivabetoni S 100 on sementtiperustainen kuivabetoni, joka soveltuu rakennusten yleisimpiin valutöihin. Maksimiraekoko on 10 mm.

Ominaisuuksia:

- helppokäyttöinen
- hyvät työstettävyysominaisuudet

Käyttökohteet:

- perustukset
- portaat
- anturat
- lattiat

Tuotenumero 33881820
EAN-koodi 6416841530219
Tuotemerkki Fescon
Paino (kg) 25
Pikatuote Kyllä
Tyyppi Pikabetoni
Käyttökohde Ulos
  • Materiaalimenekki: 90 kg / m2 50 mm:n kerrosvahvuudella
  • Vedentarve: 2,5 - 3,0 l / 25 kg
  • Valmista massaa: 12-13 l / 25 kg säkki
  • Olomuoto: jauhe
  • Väri: harmaa
  • Maksimiraekoko: 10 mm
  • Alin käyttölämpötila: +5°C
  • Työstettävyysaika: 2 h
  • Puristuslujuus: n. 25 - 30 MPa

Lisämerkinnät:

H315: Ärsyttää ihoa
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä

P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P284: Käytä hengityksensuojainta
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä
P304+P341: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
P333+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin
P501: Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011)

Fara

Faroangivelser:
Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P284: Använd andningsskydd
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P304+P341: VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter (SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009)

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja