Lataa
Märkätilatasoite Fescon WTT 20 kg
17 90

Märkätilatasoite Fescon WTT 20 kg

Kuivien, kosteiden ja märkien sisäseinien pohjatasoite erikoisesti silloin, kun seinäpinta laatoitetaan. - seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa että kosteissa tiloissa - soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille - tasoitetta ei voi k...
1790 
Vertailuhinta: 0.9 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 20 kg

Märkätilatasoite Fescon WTT 20 kg

Kuivien, kosteiden ja märkien sisäseinien pohjatasoite erikoisesti silloin, kun seinäpinta laatoitetaan.

- seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa että kosteissa tiloissa
- soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille
- pohjatasoitteena pinnanvahvistuskankaan kiinnittämiseen vedenkestävillä valmisliimoilla

Tuotenumero 60406815
EAN-koodi 6416841201072
Tuotemerkki Fescon
Paino (kg) 20
Käyttökohde Sisälle
Tyyppi Seinätasoite
 • Materiaalimenekki:
 • - 1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m²
 • - osittaintasoitus: 30mm
 • - ylitasoitus: 2-10 mm kerros

 • Vedentarve: 4 - 5,7 l / 20kg
 • Olomuoto: jauhe
 • Sideaine: sementti
 • Väri: vaalean harmaa
 • Maksimiraekoko: 0,5 mm
 • Alin käyttölämpötila: + 10°C
 • Työstettävyysaika: 4 h
 • Päällystettävyys: maalaus, tapetointi ja laatoitus
 • Kovettumisaika: n. 1 vrk + 20°C , n. 3 vrk +10°C

 • Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta.

Lisämerkinnät:

H315: Ärsyttää ihoa
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P264: Peseydy huolellisesti käytön jälkeen
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P501: Hävitä sisältö ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti

Fara

Faroangivelser:
Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden
STOT SE 3: H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P284: Använd andningsskydd
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P304+P341: VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja