Lataa
Muurahais- ja torakka aerosoli Raid 300 ml
9 95

Muurahais- ja torakka aerosoli Raid 300 ml

5.00 2
Raid muurahais- ja torakka-aerosoli sopii erityisen hyvin ryömivien hyönteisten kuten muurahaisten torjuntaan. Sen torjuntavahvuudesta kertoo toimivuus torakoita vastaan. Monista torakkalajeista Suomessa yleisin on russakka, joka viihtyy lämpimissä ja kos...
995 
33.17 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.3 l

Muurahais- ja torakka aerosoli Raid 300 ml

Raid muurahais- ja torakka-aerosoli sopii erityisen hyvin ryömivien hyönteisten kuten muurahaisten torjuntaan. Sen torjuntavahvuudesta kertoo toimivuus torakoita vastaan. Monista torakkalajeista Suomessa yleisin on russakka, joka viihtyy lämpimissä ja kosteissa tiloissa.

Aerosolin teho säilyy käsitellyllä pinnalla jopa 4 viikon ajan. Tuote tehoaa kosketuksesta. Muurahaisten ja torakoiden lisäksi sopii hyvin niiden munien, sokeritoukkien ja jopa luteiden (mm. lutikoiden eli seinäluteiden) torjuntaan. Raid Muurahais- ja torakka-aerosolin tehoaineena toimii sypermetriini sekä imiprotriini, joista molemmat ovat synteettisiä torjunta-aineita.

Käyttö: Sumuta tasaisesti kohdehyönteisten kulkureitit, esiintymis- ja piiloutumispaikat (kuten kaapit, roskalaatikot, ikkunat, ovenpielet, raot ja halkeamat) n. 30 cm etäisyydeltä. Pitkäaikaisen suojan saavuttamiseksi käsittele myös seinän- ja ikkunanraot. Tuuleta käsitelty tila 15 minuutin päästä.

Tuotenumero 61038895
EAN-koodi 6414400022540
Tuotemerkki Raid
Käyttökohde Muurahaiset
 • Pakkaus: 300 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260 Älä hengitä pölyä / savua / kaasua / sumua / höyryä / suihketta.
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja