Lataa
Ohenne Tikkurila 1120 1 l
16 90

Ohenne Tikkurila 1120 1 l

Rostex Superin ohentamiseen. Vain ammattikäyttöön.
1690 
16.9 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 prk = 1 l

Ohenne Tikkurila 1120 1 l

Rostex Superin ohentamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Tuotenumero 15090000
EAN-koodi 6408070020395
Tuotemerkki Tikkurila
Väri Väritön
Soveltuvuus Peltikatto, Metallipinnat
Käyttökohde Ulkokatot, Veneet
Kiiltoaste

Pintamaalin kiiltoaste vaikuttaa värin kokemiseen eli siihen, miltä valittu värisävy näyttää pinnalla. Mitä korkeampi kiilto, sitä kylläisempi ja intensiivisempi väri on. Kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on myös helpompi puhdistaa ja kestää paremmin pyyhkimistä. Mitä himmeämpi maalin kiilto taas on, sitä pehmeämmältä ja rauhallisemmalta väri näyttää.

Ei määritelty
Purkkikoko 1 l
Ohenne Liuote
Peittävä/Kuultava

Peittävä maali peittää kokonaan maalattavan pinnan. Kuultava maali taas jättää alla olevan pinnan, esimerkiksi puun syyt, näkyviin. Kuultavan pinnan peittävyys määräytyy käsiteltyjen kerrosten mukaan.

Kuultava

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty.
P261 - Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä.
P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331 - EI saa oksennuttaa.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 - Irriterar huden.
H332 - Skadligt vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261 - Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandska.
P301 + P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 - Framkalla INTE kräkning.
P405 - Förvaras inlåst.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja