Lataa
Ohennin Hempel Thinner 845 (No 5) 0,75 l
18 95

Ohennin Hempel Thinner 845 (No 5) 0,75 l

Ohenne ja työkalujen puhdistusaine Hempel Light Primer 45551 -epoksipohjamaalille. Työkalujen puhdistusaine vain Hempel High Protect 35651 -tuotteelle.
1895 
25.27 €/l

Ohennin Hempel Thinner 845 (No 5) 0,75 l

Ohenne ja työkalujen puhdistusaine Hempel Light Primer 45551 -epoksipohjamaalille.
Työkalujen puhdistusaine vain Hempel High Protect 35651 -tuotteelle.

Tuotenumero 32640320
EAN-koodi 5709516000201
Tuotemerkki Hempel
Väri Väritön
Purkkikoko 0,75 l
Tyyppi Ohenne
  • Leimahduspiste: 26 °C [78.8 °F]*
  • VOC-pitoisuus: 857 g/l [7.1 lbs/US gallona]*
  • Ominaispaino: 0.9 kg/litra [7.2 lbs/US gallona]*

  • *Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja, täyttäen Hempel-ryhmän hyväksymät normit.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H312 + H332 - Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

Yleiset:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Ennaltaehkäisy:
Vältä höyryjen, suihkeen tai sumujen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

Pelastustoimenpiteet:

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Varastointi:
Säilytä viileässä. Varastoi lukitussa tilassa.

Jäte:
Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
ksyleeni
Butan-1-oli
etyylibentseeni
liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen;Matalalla kiehuva teollisuusbensiini -täsmentämätön


Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H312 + H332 - Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 - Irriterar huden.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Allmänt:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn

Förebyggande:
Undvik att inandas ångor, sprutdimma eller dimma. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.

Åtgärder:
VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förvaring:
Förvaras svalt. Förvaras inlåst.

Avfall:
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
föreskrifter.


Farliga beståndsdelar:
xylen
1-butanol
etylbenzen
solventnafta (petroleum), lätt aromatisk

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja