Lataa
Peittausliuos Teknos Rensa Etching
15 50

Peittausliuos Teknos Rensa Etching

1.00 1
Hapan, emulgoiva pesuliuos betonilattian peittaamiseen. Käytetään maalaamattomien betonipintojen puhdistamiseen ja sementtiliiman poistamiseen ennen maalausta. Peittausliuoksen reagoidessa emäksisen sementtiliiman kanssa sen sisältämä metaanisulfonihappo...
Alk. 1550 
15.5 €/l
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 1 l

Peittausliuos Teknos Rensa Etching

Hapan, emulgoiva pesuliuos betonilattian peittaamiseen. Käytetään maalaamattomien betonipintojen puhdistamiseen ja sementtiliiman poistamiseen ennen maalausta.

Peittausliuoksen reagoidessa emäksisen sementtiliiman kanssa sen sisältämä metaanisulfonihappo neutraloituu. Reaktiossa muodostuu vettä ja suoloja, jotka voidaan huuhtoa pois vedellä. Sisältää myös emulgaattoria, joka lisää tuotteen puhdistustehoa.

Ei poista betonin huokosiin imeytynyttä rasvaa ja öljyä. Ei sovellu aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun.

Tuotenumero P104159
Tuotemerkki Teknos

Laimentamiseen käytetään muovista astiaa. Metalliastiat syöpyvät hapon vaikutuksesta. Laimentaminen tulee tehdä niin, että RENSA ETCHING lisätään veteen. Tällä vältetään seoksen kuumeneminen ja roiskuminen.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:

P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatteita. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta.
P234 - Säilytä alkuperäispakkauksessa.
P304 + P340 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P301 + P310 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa.
P303 + P361 + P353 + P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P305 + P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P406 - Varastoi syöpymättömässä säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P103 - Läs etiketten före användning.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P234 - Förvaras endast i originalbehållaren.
P304 + P340 + P310 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P301 + P310 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 + P310 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P305 + P310 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P406 - Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja