Lataa
Pellavaöljymaali Uula Puolikiiltävä Valkoinen
27 90

Pellavaöljymaali Uula Puolikiiltävä Valkoinen

Perinteinen, korkealaatuinen ja hengittävä pellavaöljymaali puupinnoille. Pellavaöljymaalilla maalattu pinta päästää kosteuden poistumaan, jolloin puu ei vahingoitu tai lahoa maalin alla. Käyttökohteita ovat uudet ja vanhat puupinnat, kuten ulkoseinät, ...
Alk. 2790 
31 €/l
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.9 l

Pellavaöljymaali Uula Puolikiiltävä Valkoinen

Perinteinen, korkealaatuinen ja hengittävä pellavaöljymaali puupinnoille. Pellavaöljymaalilla maalattu pinta päästää kosteuden poistumaan, jolloin puu ei vahingoitu tai lahoa maalin alla.

Käyttökohteita ovat uudet ja vanhat puupinnat, kuten ulkoseinät, ovet, ikkunanpuitteet ja kalusteet.

Tuotenumero M35050000
Tuotemerkki Uula

Huomiosana: Varoitus

Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Sinkkioksidi

Vaaralausekkeet:

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet:

P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P302+P350 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P261 Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö / pakkaus : Tyhjät, kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH 208 Sisältää 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Varning

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Zinkokxid

Faroangivelser:

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302+P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P261 Undvik att inandas dimma/sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till: Tomma och torra burkar kan föras till metallinsamlingen. Flytande avfall bör lämnas till insamlingsstället för problemavfall. P
102 Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH 208 Innehåller 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja