Lataa
Pohjustusmaali Hempel Underwater Primer Aluharmaa 0,75 l
27 90

Pohjustusmaali Hempel Underwater Primer Aluharmaa 0,75 l

Hempel Underwater Primer on 1-komponenttinen vettä eristävä, alumiinipigmenttejä sisältävä pohjustusmaali puu- ja teräspinnoille, sekä pilssiin. Voidaan myös käyttää eriste-/tartuntamaalina ennen antifouling-maalia tai vanhan ja uuden antifouling-maalin v...
2790 
37.2 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 prk = 0.75 l

Pohjustusmaali Hempel Underwater Primer Aluharmaa 0,75 l

Hempel Underwater Primer on 1-komponenttinen vettä eristävä, alumiinipigmenttejä sisältävä pohjustusmaali puu- ja teräspinnoille, sekä pilssiin. Voidaan myös käyttää eriste-/tartuntamaalina ennen antifouling-maalia tai vanhan ja uuden antifouling-maalin välissä. Hyvä tartuntakyky. Väri: aluharmaa

Käytetään lähinnä vesilinjan alapuolella.

Tuotenumero 32640460
EAN-koodi 5709516009440
Tuotemerkki Hempel
Väri Harmaa
Purkkikoko 0,75 l
Ohenne Liuote
Tyyppi Pohjamaali
  • Ohenne ja työvälineiden pesu: Hempel´s Thinner 811
  • Peittävyys: n. 7,8 m²/l
  • Soveltuvat työvälineet: Sivellin/Tela/Maaliruisku.

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä höyryjen, suihkeen tai sumujen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä:
Hakeudu lääkäriin.
Säilytä viileässä. Varastoi lukitussa tilassa.
Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Methylstyrenated phenol
liuotinbensiini

Lisämerkinnät:
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Signalord: Varning

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddangivelser:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas ångor, sprutdimma eller dimma. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarvård.
Förvaras svalt. Förvaras inlåst.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Methylstyrenated phenol
lacknafta (<20 vikt-% aromathalt)

Kompletterande märkningselement:
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja