Ladataan

Spa Start-setti Swim&Fun

5500Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa (2 kpl)
Toimitusaika keskimäärin 1-4 arkipäivää. Haja-asutusalueille 2-8 arkipäivää.
Osta ja nouda tavaratalosta
Espoo (9 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (7 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (13 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (5 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (25 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Setti sisältää kaiken tarvittavan allaskauden aloitukseen. Pitää veden raikkaana, puhtaana ja houkuttelevana. Mukana käyttöohjeet jokaiselle eri vaiheelle.

Setti sisältää klooripohjaisen CleanTab veden desinfiointiaineen. Testitikut jotka ilmaisevat veden pH arvon. Ph + ja Ph – aineen joilla säädetään veden pH arvoa. Filterfix jolla tehokkasti puhdistetaan altaan suodatin.

CleanTab on nopeasti liukeneva pH neutraali klooritabletti jota käyteteään heti veden täytön yhteydessä ja jatkuvaan desinfiointiin.

Spa Testitikuilla mitataan /luetaan nopeasti veden pH taso.

Liian korkea pH säädetään pH Minus aineella ja liian alahainen pH taso säädetään pH Plus aineella. Oikea pH taso pidetään 7,0 ja 7,4 välillä.

Filterfix käytetään suodattimen puhdistukseen. Pienet epäpuhtaudet poistetaan helposti jotka voivat estää suodattimen veden läpivirtausta. Suositellaan käytettäväksi 2 – 3 viikon välen.

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara, Varoitus

Vaaralausekkeet:
H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava.
H290 Voi syövyttää metalleja.
H302 Haitallista nieltynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P261 Vältä jauhe/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P310. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia.
P301+P330+P331. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P303+P361+P353. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys.
P305/351/338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Signalord: Fara, Varning

Faroangivelser:

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P261 Undvik att inandas pulver/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj
huden med vatten [eller duscha].
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305/351/338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Nimi Spa Start-setti Swim&Fun
Tuotenumero 61073328
Tyyppi Tarvikkeet

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Spa Start-setti Swim&Fun
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7263+ Tyytyväistä asiakasta!

9588 arvostelua