Lataa
Uima-altaan aloituspakkaus Swim&Fun klooriton
59 90

Uima-altaan aloituspakkaus Swim&Fun klooriton

5.00 1
Pool Start-sarja auttaa helposti alkuun uimakauden alussa. Sarja sisältää kaikki tarvittavat hoitoaineet allasveden pitämiseksi puhtaana ja kutsuvana. Sarja sisältää OxyChock-rakeita altaan desinfiointiin. Liuskoja pH:n ja aktiivihapen helppoon mittaukse...
5990 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Uima-altaan aloituspakkaus Swim&Fun klooriton

Pool Start-sarja auttaa helposti alkuun uimakauden alussa. Sarja sisältää kaikki tarvittavat hoitoaineet allasveden pitämiseksi puhtaana ja kutsuvana.

Sarja sisältää OxyChock-rakeita altaan desinfiointiin. Liuskoja pH:n ja aktiivihapen helppoon mittaukseen. pH Plus/Minus -liuoksilla säädetään pH-tasoa ja Aktivaattori pidentää ja tehostaa desinfioinnin vaikutusta.

OxyChock-rakeita käytetään kloorittomaan sokkidesinfiointiin uimakauden alussa tai huonolaatuisen veden parantamiseen. Allasta voi käyttää melko pian tuotteen lisäämisen jälkeen. Ylläpitävään desinfiointiin käytetään OxyChock-rakeita yhdessä Aktivaattorin kanssa, joka pidentää ja tehostaa merkittävästi aktiivihapen desinfiointivaikutusta.

Testiliuskojen avulla voidaan mitata nopeasti ja helposti pH ja klooripitoisuus. Tulos voidaan lukea helposti kulhosta.

Liian korkea pH-arvo (kova vesi) säädetään pH Miinuksella ja liian matala pH-arvo (pehmeä vesi) säädetään pH-Plussalla. Ihanteellinen pH-arvo on välillä 7,0-7,4.

Tuotenumero 61200065
EAN-koodi 5704841017993
Tuotemerkki Swim&Fun

Sisältää 1 kg OxyChock, 1 l Aktivator, liuskat pH:n ja aktiivisen happipitoisuuden mittaamiseen ja pH Plus/Minus pH-tason säätämiseen.

Huomiosana: Varoitus/Vaara

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 Älä hengitä jauhe/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303+P361+P353. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä (tai suihkuta).
(P305/351/338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P337/313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P391 Valumat on kerättävä.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
P501-A Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla se jäteasemalle paikallisten määräysten mukaisesti.

Signalord: Varning/Fara

Faroangivelser:

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte pulver/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha).
(P305/351/338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
(P337/313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P391 Samla upp spill.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
P501-A Enligtgällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en
Återvinningsanläggning.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja