Black Friday
Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia
Katso tarjoukset »
Lataa
Ulkomaali Tikkurila Ultra Special
Alk. 23 90

Ulkomaali Tikkurila Ultra Special

5.00 1
Vesiohenteinen akrylaattimaali, joka hylkii likaa. Helppo myös tarvittaessa pestä puhtaaksi. Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.
Alk. 2390 
26.56 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.9 l

Ulkomaali Tikkurila Ultra Special

Vesiohenteinen akrylaattimaali, joka hylkii likaa. Helppo myös tarvittaessa pestä puhtaaksi.

Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.

Tuotenumero P11670
Tuotemerkki Tikkurila

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 - Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä.
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Vaaralliset ainesosat: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia (OIT) 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT)

Lisämerkinnät: Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC) ja 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284 Använd andningsskydd.
P305+P351 + 338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P303 + P361 + P353 ID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 info.espoo@bauhaus.fi Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 info.lahti@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 info.oulu@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 info.tampere@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 info.turku@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 info.vantaa@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja