Lataa
Valtti Pohjuste Tikkurila Väritön
12 90

Valtti Pohjuste Tikkurila Väritön

5.00 3
Tikkurilan Valtti Pohjuste on perinteinen väritön pohjuste imeytyy puuhun ja tekee käsittelemättömästä puusta vettä hylkivän. Valtti Pohjuste parantaa pintamaalin tarttuvuutta sekä puhtaanapysyvyyttä. Valtti Pohjusteella pohjustetut lautapinnat voidaan k...
Alk. 1290 
14.33 €/l
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.9 l

Valtti Pohjuste Tikkurila Väritön

Tikkurilan Valtti Pohjuste on perinteinen väritön pohjuste imeytyy puuhun ja tekee käsittelemättömästä puusta vettä hylkivän. Valtti Pohjuste parantaa pintamaalin tarttuvuutta sekä puhtaanapysyvyyttä.

Valtti Pohjusteella pohjustetut lautapinnat voidaan käsitellä talomaaleilla, Vinhalla tai Valtti-kuullotteilla, hirsipinnat Valtti-kuullotteilla.

Tuotenumero M60855161
Tuotemerkki Tikkurila

Väritön pohjuste ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

Huomiosana: Vaara

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P261 - Vältä höyryn hengittämistä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P284 - Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön: Käytä hengityksensuojainta.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P301 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331 - EI saa oksennuttaa.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
P501 - Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen.

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (kurkku)
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Signalord: Fara

Skyddsangivelser:


P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P261 - Undvik att inandas ånga.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P284 - Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd: Använd andningsskydd. P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P301 - VID FÖRTÄRING:
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 - Framkalla INTE kräkning.
P405 - Förvaras inlåst.
P501 - Innehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma behållaren som


Faroangivelser:H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H331 Giftigt vid inandning.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (hals)
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja